Waldorfska šola Ljubljana  
Waldorfska šola Ljubljana
Streliška 12
1000 Ljubljana
info@waldorf.si
Vsebina
Domov | Kontakti | Forum | Galerija | Koledar | Povezave | Sprehod3D
 

  O šoli
    Ustanovitev
    Waldorfska pedagogika
    Rudolf Steiner
    Evritmija
    Zaposleni
    Virtualni sprehod
     

  Program
    Vrtec
    Osnovna šola
    Gimnazija
    Šolski zvonec
     

  Prispevki
    Dijaki
    Osnovnošolci
    Vrtec
    Fotografije razredov
     

  Dokumenti
    Učni načrti
    Pravilniki in akti
     

  Enote
    Založba
    Zavod za razvoj WŠV
     


Prijava | Registracija
Gimnazija
 
PREDSTAVITEV PROGRAMA GIMNAZIJE
ORGANIZACIJA POUKA GIMNAZIJE
REDSTAVITEV DRUGIH DEJAVNOSTI GIMNAZIJE
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

PREDSTAVITEV PROGRAMA GIMNAZIJE

Waldorfska šola Ljubljana na srednješolski stopnji ponuja program waldorfske gimnazije. Program traja štiri ali pet let. Predmetnik waldorfske gimnazije v štirih letih dosega maturitetni standard iz petih predmetov in takrat se lahko dijak odloči, da opravlja maturo ali pa nadaljuje šolanje in opravlja maturo po petih letih.

Cilj gimnazije
Program waldorfske gimnazije je razširjen z umetniškimi in praktičnimi dejavnostmi, saj želimo dijakom ponuditi takšen program, s pomočjo katerega se bodo lahko razvijali v celovite, odgovorne, iskrive osebnosti in se razvijali tako na intelektualnem kot tudi na čustvenem in telesnem nivoju. Razvojnim potrebam mladostnika je prilagojen tudi vrstni red obravnave učne snovi pri posameznih predmetih.

Ena izmed posebnosti našega programa je peto leto izobraževanja. Uvedeno je, ker na naši šoli veliko ur, ki jih druge gimnazije v štirih let porabijo za obvezne izbirne vsebine (in s tem tudi za priprave na maturo), namenimo umetniškim predmetom (evritmija, slikanje, umetnostna zgodovina, arhitektura, razvoj poetike in glasbe) in praktičnim vsebinam (šivanje, pletenje košar, obdelovanje bakra, slikanje na svilo, knjigoveštvo, tkanje, ...), pripravi za gledališke igre, praksi na kmetiji, socialni praksi, zemljemerstvu in podobnim dejavnostim.

Šola organizira v petem letu pripravo na maturo še iz sedmih predmetov. Dijak lahko priprave na maturo iz predmetov, ki ne dosegajo maturitetnega standarda, opravi pod vodstvom učitelja - mentorja že v času štiriletnega šolanja ali pa obiskuje pouk dodatno peto leto. Za peto leto šolanja se lahko odločijo vsi dijaki, ne glede na to, iz katerih predmetov bodo opravljali maturo.   [top]

ORGANIZACIJA POUKA GIMNAZIJE

Pouk poteka samo dopoldan, v vsakem razredu pa je trenutno po en oddelek. Letniki so predstavljeni kot razredi od 9. do 12. (1. do 4. letnik) ter 13. razred oz. maturitetni tečaj.

Organizacija pouka glavnih predmetov
Pouk predmetov kot so slovenščina, matematika, fizika, zgodovina, geografija, kemija, biologija, umetnostna zgodovina, poteka v učnih obdobjih, ki trajajo od dva do štiri tedne. V tem času se dijaki vsak dan srečajo s tem predmetom pri glavni uri, ki je prva jutranja ura in traja 120 minut. Pri tako zgoščenem delu se dijaki s snovjo intenzivno povežejo, jo večplastno srečajo in obdelajo ter se ji resnično posvetijo. Iz podobnih razlogov se tudi umetniški predmeti, kot so glasba, slikanje in evritmija, poučujejo po epohah in sicer so ure posameznega predmeta skoncentrirane na eno trimesečje.

Organizacija pouka tujih jezikov
Program waldorfske gimnazije vključuje poučevanje angleškega in nemškega jezika. Pri obeh predmetih se razred deli na dve skupini, in sicer na učence, ki imajo osvojeno osnovno znanje nemškega jezika in na učence, ki se tega jezika komaj pričnejo učiti.
Iste skupine, ne glede na predznanje, veljajo tudi za pouk angleškega jezika.

Organizacija pouka umetniških in rokodelskih predmetov
Zaradi narave dela pri teh predmetih, kjer se lahko doseže kvalitetne rezultate samo pri delu v manjših skupinah, je posamezni razred razdeljen na dve ali tri skupine.

Praktikum
Posebnost waldorfskih srednjih šol so praktikumi ali delo na terenu. V 9. razredu dijaki dva tedna sodelujejo pri kmečkih opravilih na kmetijah v Sloveniji in tujini, v 10. razredu se ukvarjajo z geodetskimi merjenji na terenu, kjer opravijo geodetske meritve, se seznanijo s teoretično osnovo merjenj in naredijo natančen zemljevid izbranega področja.

V 11. razredu imajo dijaki dvotedenski socialni praktikum, ki je sestavljen iz praktičnega dela v ustanovi, ki se ukvarja s socialnim delom (bolnišnica, dom za ostarele, vzgojni zavod) ter iz teoretičnega dela, kjer obravnavajo principe socialnega dela.

Cilj teh dejavnosti je povezati mladostnika z raznimi delovnimi okolji in izkušnjami ter ga tako vnaprej pripraviti na vstop v svet.

V 12. razredu dijaki pripravijo projekt, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Zanj se odločijo v 11. razredu (do meseca februarja), ko si dijaki s pomočjo učiteljev - mentorjev izberejo temo, iz katere bi radi pripravili zaključno projektno delo. Za pripravo le-tega imajo časa eno leto.
Organizacijo praktikumov bo prevzela pedagoška konferenca gimnazije.

Tuji predavatelji
V gimnaziji pri pouku sodelujejo tudi tuji predavatelji. To so dolgoletni izkušeni waldorfski učitelji. Takrat pouk poteka v tujem jeziku in je po potrebi prevajan.

V prejšnjem šolskem letu sta na šoli predavala ga. Astrid Bjönness iz Norveške (zgodovina - 9., 10. razred) in g. Volker Mastalier iz Avstrije (geologija - 9. razred). V tem šolskem letu predvidevamo sodelovanje z ga. Astrid Bjönness in g. Georgom Locherjem.   [top]

REDSTAVITEV DRUGIH DEJAVNOSTI GIMNAZIJE

Gledališke igre in koncerti
Obilica umetniških predmetov daje tudi praktične rezultate. Vsak razred pripravi v štirih letih šolanja dve gledališki predstavi. Posebno zaključna predstava je navadno velik dogodek za ves zavod in lepo slovo dijakov od šole. V gledaliških igrah sodelujejo prav vsi dijaki, saj je osnovno vodilo, da je za dijake pomemben proces vživljanja v drugo osebnost in razumevanja drugačnosti. V letošnjem šolskem letu bo 10. razred pripravil evritmijski nastop in krajšo igro v nemškem jeziku. Dijaki bodo pripravili tudi koncertni nastop.

Zbor in orkester
Dijaki in učitelji srednje šole sodelujejo v srednješolskem zboru ali v šolskem orkestru, ki ga sestavljajo učenci višjih razredov osnovne šole in dijaki.

Abonma
Učitelji umetniških predmetov ob sodelovanju razrednikov pripravijo in izvedejo abonmajski program, ki vključuje glasbeno, gledališko in filmsko področje. Obisk abonmaja je obvezni del učnega programa.

Izmenjava dijakov in sodelovanje s šolami v tujini
Na svetu deluje več kot 800 waldorfskih šol na vseh celinah. Na naši šoli se trudimo graditi vezi, ki vzpodbujajo izmenjave in povezave med dijaki iz različnih držav.

Do sedaj smo gostili razrede ali posameznike iz Norveške, Danske, Salzburga, Celovca, Edinburga, Graza, Gorice, Budimpešte, gostovali pa smo v Celovcu, Bologni, Londonu, na Dunaju. V tem šolskem letu bomo poskušali našo prijateljsko mrežo še razširiti.

Nekatere waldorfske srednje šole po svetu omogočajo daljše obiskovanje pouka (en ali dva semestra). Organizacijo in izpeljavo izmenjave celega razreda vodi eden izmed učiteljev, za organizacijo izmenjave posameznikov pa sta zadolžena Alja Venturini in Igor Velepič.   [top]

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Za osnovo preverjanja in ocenjevanja znanja v gimnaziji Waldorfska šola Ljubljana uporablja "Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah", ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Zaradi posebnosti waldorfske pedagogike je bilo potrebno ta pravilnik dopolniti.

Več si lahko preberete v Pravilnikih in aktih   [top]


tel: 01/434 55 70 (tajništvo)
tel: 01/434 55 73 (zbornica)
fax: 01/28 222 41

FB Vimeo

31.07.2015
11:15

Jedilnik
za petek, 31.07.15

Koledar

Zadnje v forumu
>  info o vpisu!!
>  prosim za info!
>  waldorfska šola - mnenje
>  ročne ure
>  prehrana v oŠ

Zadnje v galeriji

Založba
>  Waldorfska trobenta
V zadnji številki preberite
>  Svitanje
>  Waldorfske novice
V zadnji številki preberiteV zadnji številki preberite
© 2001-15 Waldorfska šola Ljubljana | Tajništvo (01) 434 55 70 | O piškotkih Na vrh [top]
izdelava zzigc.net
page generated in 0,030 sec